Darbo užmokestis


DARBO UŽMOKESTIS
2019 m.II ketv.
(neatskaičius mokesčių)
Pareigybės Darbuotojų skaičius Darbuotojų etatai Priskaičiuotas vid.d.u. Fiziniam asm. Vidutinis darbo užmokestis vieno etato
Administracija
6
5,5
998
1089
Gydytojai
8
5,4
1790
2652
Slaugytojai
19
15,4
729
898
Kt. Personalas teik. 
 
 
 
 
med. pasl.
3
1,9
397
680
Kt. personalas 
20
15,7
498
631
         Viso:
56
43,9
827
1108


Darbo užmokestis  2019 m.  I ketvirtis


Pareigybės
Darbuotojų
Darbuotojų
Priskaičiuotas vid. d.u.
Vidutinis darbo užmokestis
pavadinimas
skaičius
etatai
fiziniam. Asmeniui
vieno etato
Administracija
6
5,5
994
1085
Gydytojai
8
5,4
1793
2760
Slaugytojai
19
15,4
790
975
Kt. Personalas teik. 
med. pasl.
4
1,9
420
801
Kt. personalas 
21
15,7
503
663
         Viso:
58
43,9
827
1108


Darbo užmokestis  2018 m.  I-IV ketvirtisPareigybė


Pareigybių sk. etatai (darbuot. sk.)
2018 m.

Priskaičiuotas vid. darbo užmokestis 1 et. Eur
(neatskaičius mokesčių)
2018 m.
Metinis
2017
m.
I
ketv.
II
ketv.
III
ketv.
IV
ketv.
Metinis
2017
 m.
I
ketv.
II
ketv.
III
 ketv
IV
 ketv.
Metinis
2018 m.
etat.
darb.
etat.
darb.
etat.
darb.
etat.
darb.
etat.
darb


Administracija

4
4
4
4
5,5
6
5,5
6
5,5
6
807
867
763
782
769
795
Gydytojai

4,3
6
4,3
6
5,61
9
5,61
9
5,61
9
1300
1558
1917
2006
2077
1890
Slaugytojos

10,5
11
10,7
12
14,85
19
14,85
19
15,4
19
570
550
728
729
730
684
Kitas med. pasl. teikiantis  personalas
4,7
6
4,7
6
2
4
1,75
3
1,75
3
387
406
516
582
521
506
Kiti specialistai
14
19
14,2
19
15,6
22
15,35
21
15,35
20
432
473
485
494
480
483

Duomenys apie darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį, 2018 m. birželio mėn.


Eil. Nr.
Rodiklis
Ataskaitinio laikotarpio
Darbo užmokestis, Eur
Fizinių asmenų skaičius
Etatų skaičius
Vieno darbuotojo/etato (3/4)
Vieno etato (3/5)
1
2
3
4
5
6
7
1
Administracija
4198
6
5,5
700
763
2
Gydytojai
10752
9
5,61
1195
1917
3
Slaugytojai
10810
19
14,85
569
728
4
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
1031
4
2
258
516
5
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
7556
22
15,6
343
485


DARBO UŽMOKESTIS      2018 m. I KETV. (neatsk. mokesč.)
Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Darbuotojų
etatai
Priskaičiuotas vid. d. u. fiziniam. asmeniui
Vidutinis darbo užmokestis vieno etato
Administracija
4
4
867
867
Gydytojai
6
4,3
1116
1558
Slaugytojai
12
10,7
491
550
Kt. specialistai
19
14,2
349
473
Kt. personalas
6
4,7
326
406
         Viso:
47
37,9
530
657

 


2017 m. Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
2017 m.
Darbuotojų etatai
Priskaičiuotas vid. D.U. Fiziniam asmeniui
Vidutinis darbo užmokestis vieno etato
Viso per metus vid. 1 etato
Ketvirčiai
Ketvirčiai
Ketvirčiai
Ketvirčiai
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Administracija
4
4
4
4
4
4
4
4
721
781
863
863
721
781
863
863
807
Gydytojai
7
6
6
6
4,3
4,3
4,3
4,3
971
801
888
893
1581
1131
1240
1246
1300
Slaugytojai
12
13
13
11
10,2
11
11
10,5
493
464
488
549
581
548
576
574
570
Kt. Specialistai
18
19
19
19
13,2
14
14
14
351
316
327
329
409
429
444
447
432
Kt. Personalas
7
7
7
6
5
5,5
5,5
4,7
271
297
300
318
380
381
382
406
387


Pareigybė
DARBO UŽMOKESTIS   2016 m.
Pareigybių skaičius (etatai)
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių)
I
II
III
IV
Metinis
I
II
III
IV
Metinis
Administracija
4
4
4
4
4
789
762
706
703
740
Gydytojai
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
1225
1088
1166
1070
1137
Slaugytojos
12
11,2
11,2
10,2
11,15
498
575
524
576
543
Kiti specialistai
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
385
404
438
412
409
Kitas personalas
5
5
5
5
5
369
361
353
380
366


2015 metų ketvirčių priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius 2015 m. ketvirčiais
Priskaičiuotas vid.darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) fiziniam asmeniui
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Gydytojai
9
9
9
8
740
567
620
611
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
5
5
5
5
423
428
430
412
Slaugytojai
14
13
13
12
399
432
446
441
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
11
11
11
16
317
324
327
325
Kitas personalas
17
17
17
12
310
324
306
275
Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis
56
55
55
53
425
415
406
39
2015 metų vidutinis, mėnesinis priskaitomo atlyginimo vidurkis

Pareigybės pavadinimas
Vidutinis metinis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skč.
Etatų skč.
Vieno darbuotojo(fizinio asmens)
Vieno etato
Gydytojai
9
4,85
634
1096
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
5
2,75
448
815
Slaugytojai
13
12
423
460
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
12
9
323
420
Kitas personalas
16
11,5
304
414
VISO:
55
40,1
403
540

2014 metų ketvirčių priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius
2014 m. ketvirčiais
Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Gydytojai 9 9 8 8 2138 2320 2445 2439
9
2336
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
4
4
4
4
1389
1586
1708
1726
4
1602
Slaugytojai
22
22
22
21
1378
1317
1363
1326
22
1346
Slaugytojų padėjėjos
6
6
6
6
1098
1278
1280
1283
6
1235
Kiti spec. su spec. viduriniu išsilavinimu
2
2
2
2
1291
1435
1625
1666
2
1504
Kitas personalas
14
14
14
15
921
956
948
924
14
937
Vid. vieno darbuotojo (fizinio asmens darbo užmokestis)
57
57
56
56
1328
1356
1409
1367
56
1365